Autor: Paulina Omilianowicz | Data: 20 Września 2020
Wspólne projekty Ełku i Alytusa


Kolejne międzynarodowe projekty Miasta Ełku pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania, w ramach programu INTERREG Litwa – Polska. Zadania obejmują m.in. wyposażenie dwóch pracowni języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku, szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich, wizyty studyjne, a także wspólna kampania promocyjna Ełku i Alytusa. Projekty będą realizowane od stycznia do grudnia 2018 r. Łączna ich wartość to ok. 418 tys. zł.


Dwa projekty Miasta Ełku znalazły się na liście 38 projektów do dofinansowania z programu INTERREG Litwa – Polska. Do konkursu zostało złożonych łącznie 89 wniosków.

Projekt 1 - "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”

Liderem projektu jest Miasto Ełk natomiast partnerem jest Centrum Usług Społecznych w Alytusie. Całkowita wartość projektu to 208 055,61 zł

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia) 2018 r.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • wyposażenie dwóch pracowni języka angielskiego w SP nr 2 w Ełku
  • organizacja treningu (szkoleń) dla nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich: 20 uczestników z Polski, 20 uczestników z Litwy
  • zajęcia językowe w SP nr 2 w Ełku: 60 uczniów oraz 3 nauczycieli – łącznie 100 godz.
  • obóz dla dzieci polskich i litewskich „Zielona szkoła” poza Ełkiem: 60 uczestników – 30 uczniów SP nr 2 w Ełku i 3 opiekunów oraz 30 dzieci i 3 opiekunów z Litwy
  • wizyta studyjna dla dzieci litewskich w SP nr 2 w Ełku
  • udział dzieci z Ełku w festiwalu na Litwie
  • wizyta studyjna młodych ełczan na Litwie

Łączna wartość projektu po stronie Miasta Ełku to 120 898,26 zł, w tym:

-  dofinansowanie z EU (85 %): 102 763,52 zł

-  wkład własny Miasta Ełku (15 %): 18 134,76 zł

Koszt wyposażenia dwóch  pracowni językowych w SP nr 2 w Ełku to 35 397,60 zł,

w tym zakup dwóch telewizorów do pracowni  to ok. 5 997,60 zł.

 

Projekt 2 - „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”

Główny założeniem projektu jest wspólna kampania promocyjna Miasta Ełku i Miasta Alytus w roku 2018. Całkowita wartość projektu to 210 tys. zł (ok. 50 000 €, zgodnie ze średnim kursem waluty euro NBP, na dzień 8 maja 2017 r.)

Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy (od stycznia do grudnia) 2018 r.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • udział Ełku i Alytus w targach turystycznych organizowanych w Polsce oraz na Litwie (dystrybuowanie, wytworzone w ramach projektu materiałów promocyjnych - przewodnik, pamiątki turystyczne oraz inne publikacje. Nawiązywanie kontaktów, zmierzających do zawiązania partnerstw na poziomie nie tylko promocyjnym ale również gospodarczym
  • stworzenie internetowej kampanii promocyjnej obu miast
  • wydanie przewodnika i e-przewodnika promującego oba miasta

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Ełku: 105 tys. zł, w tym:

- wartość dofinansowania ze środków UE (85 %): 89 250 zł

- wkład własny Miasta Ełku (15 %): 15 750 zł