Trwa modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27A na potrzeby działalności ECRS

Data: 20 Września 2020
Trwa modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27A na potrzeby działalności ECRS

Dzięki pozyskanemu przez Miasto Ełk dofinansowaniu unijnemu pokoszarowy budynek przy ul. Kościuszki 27A stanie się Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej. Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej" realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 - "Obszary wymagające rewitalizacji", Działania 8.3 - "Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis" RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2017 r. Zakończono remont pokrycia dachowego, układ pomieszczeń został dostosowany do potrzeb działania ECRS. Wykonano nowe instalacje: elektryczne, wentylacyjne, grzewcze oraz węzeł cieplny. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku poprzez wykonanie nowych nawierzchni chodników, podjazdów, drogi dojazdowej i parkingów. Otoczenie budynku zdobić będą nowe nasadzenia niskiej zieleni urządzonej, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) oraz energooszczędne oświetlenie.

W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) będą świadczone usługi ekonomii społecznej, tj. takie, które aktywizują zawodowo i społecznie osoby wykluczone, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pod względem zawodowym, finansowym itp. W budynku zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. w zakresie świadczenia usług porządkowych i sprzątających, obsługi miejsc noclegowych, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych a także gastronomii.

Z Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będą korzystać  animatorzy, streetworkerzy (pedagodzy ulicy), którzy w ramach umów zawartych z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku będą realizowali zadania w zakresie wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z obszaru rewitalizacji w Ełku.

Z budynku poddanemu rewitalizacji w ramach inwestycji będą korzystać mieszkańcy obszaru rewitalizacji Śródmieście, w tym obszaru Śródmieście-centrum, którzy będą uczestnikami otwartych imprez integrujących społeczność jak np. festyny rodzinne, dni dziecka, święta ulic.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 4 651 457,32 zł
Wysokość dofinansowania: 3 953 738,72 zł w tym:
- współfinansowanie UE w kwocie: 3 558 364,85 zł
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 395 373,87 zł
Wkład własny miasta Ełku: 697 718,60 zł