Spotkanie w sprawie przygotowania i realizacji projektu

Autor: Emilia Pachucka | Data: 22 Września 2020
Spotkanie w sprawie przygotowania i realizacji projektu

5 czerwca br. w Alytusie odbyło się spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Celem wizyty było lepsze poznanie partnerów, dokładne omówienie działań projektowych, prezentacja zadań, opracowanie szczegółów oraz zasad współpracy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof . Władysława Szafera w Ełku, Urzędu Miasta w Alytusie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie.

W trakcie spotkania omówiono zakres projektu, plan wykonania poszczególnych zadań, dokładny podział zadań i ról w projekcie.

Projekt zostanie złożony w obecnym konkursie Programu Interreg V-A Litwa – Polska w ramach Priorytetu 4 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej;

4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.

Nabór wniosków, potrwa do 28 czerwca br.

Nadrzędny cel Programu stanowi wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, który sprzyja włączeniu społecznemu na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.