Rozpoczyna się realizacja trzech projektów edukacyjnych z EFS.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 22 Września 2020
Rozpoczyna się realizacja trzech projektów edukacyjnych z EFS.

31 lipca zostały podpisane umowy na realizację trzech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

1)    Projekt Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest  uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 196 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, podniesienie kompetencji zawodowych 55 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 100 rodziców, których dzieci uczęszczają do SP2 w Ełku.

W ramach projektu do szkoły zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: chemicznej, fizycznej, geograficznej, biologicznej, chemicznej oraz TIC. Do szkoły trafi  20 laptopów, 4 zestawy interaktywne do ww. pracowni.

W ramach warsztatów uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z: matematyki, języka angielskiego, przyrody, programowania, współpracy w grupie.

W ramach zadania Indywidualizacja pracy z uczniem o SPE zostanie doposażona  sali integracji sensorycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z uczniami
o SPE.

Warsztaty dla uczniów/uczennic przeprowadzone będą przez nauczycieli/nauczycielki uczestniczących w szkoleniach i zatrudnionych w szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

Okres realizacji projektu od 1.09.2018 do 30.06.2020 r.

Wartość ogółem projektu: 363 057,03 zł

Wnioskowane dofinansowanie (95%): 344 876,03 zł

Wkład własny (5%): 18 181,00 zł

 

2)    Uczeń z SP4: Dobry start. Lepsza przyszłość

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest  uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku poprzez wzrost kompetencji kluczowych 700 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych 54 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 120 rodziców objętych warsztatami.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

·         doposażenie pracowni matematycznej oraz stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej,

·         modernizacja i doposażenie pracowni TIK w narzędzia do realizacji podstawy programowej przedmiotu informatyka,

·         organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne, zajęć komputerowych, matematyczno-przyrodniczych, zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, zajęcia wspierające U ze SPE,

·         pomoc stypendialna U uzdolnionym,

·         w ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie: Centrum Nauki Kopernik, Ogród Botaniczny w Powsinie,

·         doskonalenie kadry,

·         warsztaty wspierające rodziców.

Okres realizacji projektu od 1.09.2018 do 31.08.2020 r.

Wartość ogółem projektu: 373 235,99 zł

Wnioskowane dofinansowanie (95%): 354 574,18 zł

Wkład własny (5%):  18 661,81 zł

 

3)    Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest  uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku poprzez wzrost kompetencji kluczowych 550 uczniów, podniesienie kompetencji zawodowych 42 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 80 rodziców objętych warsztatami z zakresu bezpieczeństwa w Internecie.

W ramach projektu do szkoły zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: chemicznej, fizycznej, geograficznej, biologicznej oraz TIC. Do szkoły trafi  33 laptopy do ww. pracowni.

W ramach warsztatów uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z: matematyki, języka angielskiego, przyrody, programowania, współpracy w grupie.

W ramach zajęć dla uczniów klas trzecich i ósmych zostanie zorganizowane doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie: Centrum Nauki Kopernik, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz wyjazdowe warsztaty językowe.

Warsztaty dla uczniów/uczennic przeprowadzone będą przez nauczycieli/nauczycielki uczestniczących w szkoleniach i zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku.

Okres realizacji projektu od 1.09.2018 do 31.08.2020 r.

Wartość ogółem projektu: 344 778,38 zł

Wnioskowane dofinansowanie (95%): 327 537,38 zł

Wkład własny (5%):  17 241,00 zł.