Kolejne unijne środki trafią do Ełku.

Data: 18 Września 2020
Kolejne unijne środki trafią do Ełku.

 W styczniu 2019 r. ruszy realizacja projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – II etap”. Na ten cel samorząd pozyskał 9,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zakres działań obejmuje m.in.: budowę kładki rowerowej o długości 224 m, zainstalowanie sygnalizacji wzbudzanej oraz montaż na przystankach MZK tablic wyposażonych w system Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Głównym założeniem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Miasta Ełku i sąsiednich gmin, a także zwiększenie liczby osób korzystających z roweru.

W ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk – II etap” będą realizowane następujące działania:

Budowa kładki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przez Jezioro Ełckie od miejscowości Chruściele do nowej Plaży Miejskiej”

Prace będą polegały m.in. na:

 • budowie kładki rowerowej o długości ok. 224 m

 • budowie balustrady rurowej

 • zainstalowaniu oświetlenia drogi rowerowej - 28 punktów świetlnych

 • wykonaniu poziomego i pionowego oznakowania drogi rowerowej

Ponadto zainstalowany zostanie system bezpieczeństwa kładki:

 • monitoring – 6 punktów kamerowych

 • punkty SOS umożliwiające wezwanie pomocy - 4 szt.

 • 2 tablice systemu informacji wizualnej przy wejściu na kładkę umożliwiające przekazanie treści informacyjnych, ale również ostrzeżeń takich jak informacja o zamknięciu kładki, oblodzeniu itp.;

Celem wykonania powyższego systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa dla przyszłych użytkowników.

System poprawy bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego oraz priorytetyzacja transportu publicznego”

Zainstalowanie sygnalizacji wzbudzanej dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ulicy Wojska Polskiego z ul. Zamkową oraz ul. Armii Krajowej.

Którego celem jest m.in.:

 • minimalizacja czasu oczekiwania autobusów na przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a w efekcie poprawa punktualności tego środka transportu

 • przydzielanie priorytetów wszystkim pojazdom danej linii niezależnie od rozkładu jazdy

 • przydzielanie priorytetów pojazdom opóźnionym o więcej niż ustalony limit,

 • łączenie obu trybów w ramach jednej linii – przydzielanie priorytetów zawsze na skrzyżowaniach mniej obciążonych z przystankami za skrzyżowaniem oraz uzależnienie priorytetów od opóźnienia na skrzyżowaniach bardziej obciążonych

System dynamicznej informacji pasażerskiej”

Zainstalowane zostaną na przystankach MZK tablice wyposażone w system Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP), które na bieżąco wyświetlają istotne dla pasażerów informacje dotyczące rozkładu jazdy, takie jak:

 • opóźnienia

 • przyśpieszenia

 • zmiany rozkładu

 • odwołania kursu

Przewidywany termin realizacji projektu to koniec października 2020 r.

Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski. Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Całkowita wartość projektu: 11 507 343,82 zł
Dofinansowanie ze środków UE: 9 636 423,17 zł
Wkład własny Miasta Ełku: 1 870 920,65 zł