Data: 20 Września 2020
Kolejne e-usługi w ełckim ratuszu

Prezydent Miasta Ełku 27 grudnia 2018 r. podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozwój wybranych e-usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku. Projekt realizowany będzie od 28 lutego 2019 r. do 30 września 2020 r.

W ramach umowy wdrożonych zostanie 16 nowych e-usług, a także zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz nastąpi modernizacja wybranych systemów (zasilania, storage, serwerowego).

Umowa zakłada następujące e-usługi:

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną

2. Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o nagrodę za pracę dyplomową oraz uzyskanie informacji drogą elektroniczną.

3. Oddanie gruntów komunalnych w użyczenie

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o użyczenie gruntów komunalnych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

4. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o rekrutację oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

5. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wydanie jednorazowej zgody na sprzedaż alkoholu oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

6. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o wydanie zgody na sprzedaż alkoholu w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

7. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

8. Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o przyjęcie oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

9. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

10. Zgłaszanie zagrożeń

Usługa umożliwi złożenie elektronicznie zgłoszenia o niebezpieczeństwie na terenie miasta Ełku

11. Wniosek o dane osobowe w kontekście RODO

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o udostępnienie danych związanych z RODO oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną

12. Płatności mandatowe

Usługa umożliwi opłacenie mandatu nałożonego w postępowaniu mandatowym prowadzonym rzez Gminę Miasto Ełk.

13. Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o korzystanie z przystanków oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

14. Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku stypendium oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

15. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku na utrzymanie psa agresywnego oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną.

16. GIS

Usługa umożliwi udostępnienie za pomocą usługi elektronicznej GIS informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne, dane statystyczne na zasobach mapowych.

Nowe usługi dostępne będą w systemie 24-godzinnym 365 dni w roku, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze za pośrednictwem urządzenia komputerowego i przeglądarki.

Użytkownik zewnętrzny będzie miał do wyboru jedną z dwóch metod uwierzytelniania:

 • natywna usługa uwierzytelniania poprzez login i hasło nadane przez administratora systemu,

 • poprzez profil zaufany ePUAP.

Koszt wdrożenia e-usług wraz z kupnem sprzętu: ok. 3 mln zł

Dofinansowanie z RPO WiM na lata 2014-2020: ponad 2,5 mln zł

Wkład własny miasta: ponad 450 tys. zł.

Nie będą to jednak pierwsze e-usługi dostępne w mieście Ełku na szczeblu lokalnym. Już teraz mieszkańcy mogą korzystać z takich e-usług jak:

 • Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Deklaracja na podatek rolny
 • Informacja w sprawie podatku rolnego
 • Licencja na przewóz osób taksówką osobową
 • Nadanie numeru porządkowego budynku
 • Pismo ogólne do urzędu
 • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • Deklaracja na podatek leśny
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
 • Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 • Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
 • Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna
 • Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
 • Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym