Autor: Magdalena Sulżycka | Data: 20 Września 2020
Festyn w Parku Kopernika

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ełku 8 czerwca 2019 r. na festyn, który odbędzie się w Parku Kopernika.

 

Podczas Festynu streetworkerzy, animatorzy oraz młodzi liderzy poprowadzą gry i zabawy oraz animacje dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Dla najmłodszych zorganizowany zostanie kącik zabaw z dmuchańcem i trampoliną.

Festyn odbędzie się w ramach projektu „LOKALNE PERSPEKTYWY”, realizowanego przez miasto Ełk oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ALTERNATYWA.

Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 134 os., mieszkańców MOF Ełk, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych (tzw. oddalonych od rynku pracy, III profil).

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

W ramach projektu dla uczestników zaplanowano m.in. organizację pikników na wybranych 11 podwórkach i w Parku Kopernika oraz Parku Odkrywców  Kolei.

 

Łączna wartość projektu: 1 149 808,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 091 008,80 zł

Wkład własny Gminy Miasta Ełku: 58 800,00 zł

 

Projekt „LOKALNE PERSPEKTYWY”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  Oś Priorytetowa. 11 Włączenie społeczne, Działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  w interesie ogólnym, Poddziałanie: RPWM.11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk.