Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie tworzonej polityki parkingowej miasta Ełku

Data: 18 Września 2020
Spotkania informacyjno-konsultacyjne w sprawie tworzonej polityki parkingowej miasta Ełku

W dniach 19 i 20 lutego br. odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami Ełku. Spotkania te były elementem prac nad opracowaniem kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku. Ich celem było zapoznanie się z przygotowywanym dokumentem, propozycjami narzędzi polityki parkingowej, zasięgnięcie opinii ekspertów, zgłoszenie uwag i propozycji zmian.

Spotkanie 19 lutego odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Grodzieńskiej w Ełku. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy okolicznych budynków, pracownicy szkoły oraz rodzice dzieci uczęszczających do SP3. Dyskutowano nad problemem z podwożeniem dzieci do szkoły, tak aby nie blokować ulicy dla innych użytkowników ruchu drogowego, a jednocześnie mieć pewność, że dziecko bezpiecznie dotrze na zajęcia. Przedstawione zostały różne pomysły na rozwiązanie wskazanego problemu, m.in. takie jak: zmiana miejsca głównego wejścia do szkoły, wykorzystania terenu przy kościele, wykonanie drogi od strony ul. Warszawskiej czy otwarcie deptaka przy szkole dla rodziców przywożących i odbierających dzieci. Każde z tych rozwiązań omówiono uwzględniając stan prawny terenu, możliwości techniczne i finansowe. Wnioskiem formalnym spotkania było przyjęcie takiego rozwiązania, które nie blokowałoby płynności pojazdów w ciągu ulicy Grodzieńskiej wraz zachowaniem bezpieczeństwa dzieci. Rozwiązanie musi jednocześnie być zgodne z warunkami technicznymi.

Kolejne spotkanie, dnia 20 lutego, odbyło się w Kamienicy Pozarządowej przy ul. Małeckich 3 i jego głównym tematem było omówienie propozycji przemodelowania ruchu kołowego na ulicy Pułaskiego. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy okolic promenady, właściciele lokali gastronomicznych i usługowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz radni miejscy. Zebrani uczestnicy pracowali w dwóch grupach, w których wypracowywano pomysły na zbudowanie kompromisu pomiędzy dostępnością komunikacyjną promenady nad jeziorem dla mieszkańców, turystów, dostawców czy klientów, a możliwością spokojnego spaceru, wypicia kawy czy spędzenia czasu bez hałasu i spalin samochodowych. W jednej z grup padły propozycje takie jak np.: wybudowanie wielopoziomowego parkingu w okolicach placu zabaw czy stworzenie strefy płatnego parkowania z uwzględnieniem abonamentu dla mieszkańców i użytkowników lokali. W drugiej grupie zaproponowano m.in.: opcję zamykania ulicy na weekendy, likwidację stałych miejsc dla samochodów dostawczych na rzecz opcji parkowania do 15 minut pod lokalami w celu rozładowania dostawy czy podwiezienia klienta.

Podczas prezentacji wypracowanych pomysłów okazało się, że jest jedno rozwiązanie które ma swych zwolenników zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie. Było to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wjazdem z ulicy Wojska Polskiego od okolic placu zabaw i wyjazdem na ulicę Zamkową. Według zgromadzonych osób mógłby to być pierwszy krok do ograniczenia ruchu na promenadzie tak, aby była ona bardziej przyjazna wszystkim jej użytkownikom, ponieważ zmniejszyłoby to nadmierny ruch kołowy w tej okolicy bez szczególnych utrudnień dla mieszkańców czy właścicieli lokali. Propozycja ta zostanie wpisana w aktualnie tworzoną politykę parkingową miasta Ełku.

Nadal można zgłaszać swoje pomysły i uwagi, dlatego też zapraszamy do przekazywania swoich opinii na wypełnionym i podpisanym formularzu konsultacyjnym wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych. Formularz do pobrania do dnia 10 kwietnia 2020 r. na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10228/Polityka_Parkingowa_miasta_Elku/

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja Łapińska, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne to kolejny etap konsultacji społecznych w ramach projektu „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.