Ponad 6,7 mln zł na lokalne działania integracyjne – projekt ZIT Ełk

Autor: Patrycja Łapińska | Data: 22 Września 2020
Ponad 6,7 mln zł na lokalne działania integracyjne – projekt ZIT Ełk

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

TYP 1 projektu: Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia  (na podstawie indywidualnej diagnozy).

TYP 2 projektu: Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% wydatków kwalifikowalnych

W konkursie dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi. Oznacza to, że do realizacji zostaną dopuszczone jedynie projekty, w których wartość dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 000, 00 EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 732 121,33 złotych

Termin, od którego można składać wnioski

28 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11 września 2020 r.

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);

  • jednostki zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

  • jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej;

  • podmioty ekonomii społecznej.

Usługi społeczne mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty (wyżej wymienione) prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. Usługi zdrowotne należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020. Należy jednakże pamiętać, że przedmiotem konkursu są wyłącznie usługi społeczne (nie ma możliwości realizowania usług zdrowotnych).

Więcej informacji na stronie:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6799/poddzialanie-1125-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-...