Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

Data: 19 Września 2020
Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

zdKomisja Europejska w dniu 15 grudnia przyjęła Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.
Budżet Programu wynosi 62 mln euro,  z czego 52,7 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obszar kwalifikowany obejmuje litewskie obwody olicki, kowieński, mariampolski, tauroski i wileński (z wyłączeniem miasta Wilna) oraz polskie podregiony ełcki, suwalski i białostocki. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na cztery osie priorytetowe:

1.       Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na potrzeby turystyki.

2.       Zatrudnienie i mobilność pracowników.

3.      Wspieranie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji.

4.      Wzmacnianie współpracy instytucji publicznych w celu rozwijania efektywności usług publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronach:

www.lietuva-polska.eu

www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Litwa-Polska