Miasto Ełk partnerem stowarzyszonym w projekcie NSB CoRe

Data: 18 Września 2020
Miasto Ełk partnerem stowarzyszonym w projekcie NSB CoRe

zd

Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (http://www.ewt.warmia.mazury.pl/region-morza-baltyckiego), który obradował 18-19 listopada w szwedzkim Malmö, zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w pierwszym naborze wniosków. 

Wśród nich znalazł się projekt pt. Morze Północne - Bałtyk Łącznik Regionów (North Sea Baltic - Conncector of Regions) - NSB CoRe, w którym Miasto Ełk pełni rolę partnera stowarzyszonego.
Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest poprawa zrównoważonej dostępności regionu w korytarzu sieci bazowej Morze Północne - Bałtyk, który rozciąga się od portów Morza Północnego w Antwerpii, Rotterdamie, Amsterdamie, Bremie i Hamburgu przez Polskę do granicy białoruskiej i portów państw bałtyckich
w Kłajpedzie, Windawie, Rydze i Tallinie, jak również do Helsinek. Lepsza dostępność do korytarza sieci bazowej wraz z multimodalną siecią bazową (TEN-T) w znaczącym stopniu przyczyni się do spójności Europy i wzmocnienia rynku wewnętrznego. Konkurencyjna gospodarka będzie sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Zwiększona multimodalność usprawni połączenia kolejowe, transport śródlądowy, wodny i infrastrukturę morską oraz innowacyjne technologie w dziedzinie transportu.

W projekcie zostaną wykorzystane najlepsze narzędzia, które przyczynią się do osiągnięcie zaplanowanego celu. Wśród zadań, w które włączone zostanie Miasto Ełk znalazły się:

 • Promocja założeń Strategii Zielonego Wzrostu w obrębie NSB CoRe, w celu pełnego wykorzystania jego dostępności i mobilności,
 • synchronizacja NSB CoRe i węzłów dostępowych, tj. Rail Baltica, Via Baltica w obszarze transportu pasażerskiego i towarowego,
 • ułatwienie miastom partnerskim i regionom partnerskim wspólnych kontaktów, wzmocnienie relacji
  z decydentami na poziomie krajowym i europejskim pod przewodnictwem koordynatora Unii Europejskiej,
 • wsparcie mechanizmów dedykowanych sektorowi prywatnemu, w celu włączenia ich w transport, logistykę, spedycję i inne operacje w obrębie NSB CoRe,
 • monitoring rozwoju sieci NSB CoRe poprzez tworzenie informacji, propagowanie wiedzy
  i tworzenie inteligentnych usług skierowanych do głównych interesariuszy projektu, tj. miast partnerskich
  i społeczeństwa.

Ponadto Miasto Ełk zostanie zaangażowane do działań zarezerwowanych dla 2 bloku tematycznego "Logistyka intermodalna". Pakiet zadań będzie obejmował tworzenie koncepcji logistyki multimodalnej, wybór najlepszych praktyk ITS w modelu usług logistycznych, prace nad utworzeniem ponadnarodowego klastra logistycznego.

Polscy partnerzy w liczbie 66 zaangażowani są w 32 projekty, a całkowita wartość przyznanych im środków EFRR wynosi ponad 12,5 mln EUR. Jest to najwyższy wynik w historii udziału Polski w programach współpracy transnarodowej realizowanych w ramach polityki spójności UE. W zaakceptowanych projektach uczestniczą partnerzy z 9 województw. Zdecydowanymi liderami są instytucje z województwa pomorskiego (25 partnerów) i mazowieckiego (13 partnerów).