Aktualności

Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 23 Stycznia 2020
„Eko-Mazury” z dofinansowaniem unijnym
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” pozyskało ponad 370 tys. zł dofinansowania z UE na doposażenie infrastruktury oraz kampanię edukacyjną dotyczącą racjonalnego gospodarowania odpadami. W ramach działań zostały zrealizowane dwa projekty w 2019 r.

Ponad 370 tys. zł dofinansowania zostało przyznane w ramach refundacji. Zrealizowane przez „Eko-Mazury” zadania dotyczyły odzyskiwania surowców wtórnych oraz edukacji społecznej dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami. Pozyskane środki pochodzą z RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość dofinansowanych projektów to 536 280 zł.

Następujące projekty zostały zrealizowane w 2019 r.:

1. Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami

Całkowita wartość projektu – 268 140 zł, w tym:
  • dofinansowanie z UE – 185 300 zł

2. Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami

Całkowita wartość projektu – 268 140 zł, w tym:
  • dofinansowanie z UE – 185 300 zł

Doposażenie obu Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w prasokontenery o pojemności min. 25 metrów sześciennych w liczbie 3 szt. oraz realizacja kampanii edukacyjnej ma na celu:
- wyprzedzające dostosowanie się do nowych wymagań prawnych w zakresie gospodarki odpadami;
- zwiększenie zabezpieczenia odpadów papieru i tworzyw sztucznych podczas ich gromadzenia w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, oraz podczas transportu, gdyż prasokontenery posiadają zamkniętą konstrukcję;
- ograniczenie kosztów transportu odpadów do instalacji zlokalizowanej w Ełku, w wyniku możliwości nawet pięciokrotnego zmniejszenia objętości odpadów, w stosunku do ich objętości usypowej;
- ograniczenie kosztów związanych z załadunkiem i rozładunkiem odpadów, zwiększenie bezpieczeństwa.

Cele projektu:
- wzrost wysegregowanych frakcji odpadów przekazywanych do recyklingu, zwiększenie przepustowości,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania,
- wzrost świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami, jej celów i korzyści w wymiarze lokalnym oraz globalnym,
- zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, zasad selektywnej zbiórki odpadów, jak również na temat funkcjonowania różnych instalacji przetwarzania i utylizacji odpadów. Dzięki lepszemu zrozumieniu zasad funkcjonowania całego systemu przez mieszkańców, będzie można liczyć na ich większe zaangażowanie.

Ponadto zrealizowana została kampania edukacyjna, celem przygotowania mieszkańców do wdrożenia systemu gospodarowania odpadami wg zasad wynikających ze zmieniających się uwarunkowań prawnych. Przeprowadzone zostały ekologiczne plenery rodzinne, prelekcje w szkołach, seminaria szkoleniowe, a ponadto przygotowane zostały materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.