Aktualności

Autor: z. dabrowski | Data publikacji: 02 Września 2020

Deklaracja dostępności serwisu 3plus.miasto.elk.pl Urzędu Miasta Ełku

02 Września 2020, Autor: z. dabrowski

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miasta Ełku

Urząd Miasta Ełku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Ełku 3plus.miasto.elk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-03-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

·  pochodzą z różnych źródeł,
·  są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej,

3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11. Przegląd i aktualizacja deklaracji dnia: 2023-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Zbigniewem Dąbrowskim, e-mail: z.dabrowski@um.elk.pl, tel. +48 (87) 73-26-282.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Budynek główny adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Budynek Urzędu  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Marsz. J. Piłsudskiego.

Do Urzędu Miasta można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

– przystanek Nr 51 przy ul. Mickiewicza 15 (kierunek od ul. Wojska Polskiego), 
– przystanek Nr 46 przy ul. Mickiewicza 4 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

 

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu – poprzez dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Na dziedzińcu znajduje się chodnik prowadzący do wejścia głównego budynku. Jest on usytuowany prostopadle do ul. Marsz. J. Piłsudskiego.

Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Z lewej strony od wejścia głównego do budynku Urzędu usytuowane jest wejście boczne z   podjazdem wyposażonym w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Drzwi wejściowe z lewej strony budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dalej kierujemy się korytarzem na poziomie 0 przez drzwi automatyczne bezpośrednio do windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Straży Miejskiej przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 986. Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia dla osób niepełnosprawnych znajduje się Kancelaria Ogólna można w niej  uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Winda w budynku posiada funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się. 

W budynku znajdują się sale konferencyjne do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku głównym Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Zamówień Publicznych nie jest przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową,  ponieważ w lewym skrzydle budynku głównego na korytarzu znajdują się schody utrudniające komunikację.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd  rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem przy pomocy tłumacza języka migowego online na miejscu poprzez tablet dostępny w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, lub przez Internet wchodząc na stronę www.elk.pl.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=umelk


Budynek 2 adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk

Budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Marsz. J. Piłsudskiego.

Do Urzędu Miasta można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

– przystanek Nr 51 przy ul. Mickiewicza 15 (kierunek od ul. Wojska Polskiego), 
– przystanek Nr 46 przy ul. Mickiewicza 4 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu – poprzez dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Na dziedzińcu znajduje się chodnik prowadzący do wejścia głównego budynku. Jest on usytuowany prostopadle do ul. Marsz. J. Piłsudskiego.

Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego naprzeciwko budynku Nr 4 jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Z tyłu budynku Urzędu usytuowane jest wejście z   podjazdem wyposażonym w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe z tyłu budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dalej kierujemy się korytarzem na poziomie parteru. W budynku nie ma windy.

Wyższe dwie kondygnacje nie są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Znajduje się tam Wydział Nadzoru i Wydział Polityki Społecznej. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Straży Miejskiej przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 986. Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia dla osób niepełnosprawnych znajduje się biuro Straży Miejskiej, gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek 3 adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 6, 19-300 Ełk

Budynek Urzędu  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Marsz. J. Piłsudskiego.

Do Urzędu Miasta można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

– przystanek Nr 51 przy ul. Mickiewicza 15 (kierunek od ul. Wojska Polskiego), 
– przystanek Nr 46 przy ul. Mickiewicza 4 (kierunek od ul. H. Dąbrowskiego).

Wejście główne jest usytuowane z prawej strony budynku Urzędu, który usytuowany jest od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego. Na dziedzińcu znajduje się chodnik prowadzący do wejścia głównego budynku. Jest on usytuowany prostopadle do ul. Marsz. J. Piłsudskiego.

Przed budynkiem Urzędu od strony ul. Marsz. J. Piłsudskiego naprzeciwko budynku Nr 4  jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Drugi parking jest z tyłu budynku, gdzie jest wydzielone dodatkowe 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne budynku Urzędu usytuowane jest na poziomie chodnika a drzwi budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.  Dalej kierujemy się korytarzem na poziomie parteru na którym znajdują się sale obsługi:

- Wydział Świadczeń

-  Referat Spraw Obywatelskich - Wydział Organizacyjny

W budynku nie ma windy. Budynek ma dwie kondygnacje. Wyższa kondygnacja nie jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Znajdują się tam  Wydział Strategii i Rozwoju oraz część nieobsługowa Wydziału Świadczeń, 

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Straży Miejskiej przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 986. Po wejściu do budynku w pomieszczeniach biurowych na poziomie parteru można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Ełku  udostępnia następujące aplikacje mobilne:

  1. Ełk, Mazury, Pojezierze Ełckie,

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.pojezierze.elckie

  1. Turystyczny Ełk – Kowno

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vobacom.elk_kowno

  1. Ełk segreguje

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ninjasoft.czystyelk

 

Informacje publikowane na mediach społecznościowych Urzędu Miasta Ełku  takich jak:

  1. https://www.facebook.com/umelku/

są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.

 

 

Kategorie aktualnośći: