Ogłoszenia

Autor: M.N.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie w kwocie 178 986 zł w ramach programu „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy”. O dofinansowanie może ubiegać się pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Miasta Ełku.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy w kwocie 178 986 zł otrzymała Gmina Miasto Ełk w ramach programu „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021 ze środków Funduszu Pracy”.

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Miasta Ełku może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm). Otrzymane dofinansowanie jest pomocą publiczną stanowiącą pomoc de minimis.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, tel. 87 73 26 169.