4,4 mln zł dofinansowania na utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej

Data: 20 Kwietnia 2021
4,4 mln zł dofinansowania na utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej

Miasto Ełk pozyskało kolejne środki unijne na inwestycje. Ponad 4,4 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczone na rewitalizację pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku, na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

 

Dzięki dofinansowaniu Miasto zrealizuje roboty budowlane polegające na odnowie budynku będącego w złym stanie technicznym, zlokalizowanego przy galerii handlowej „Brama Mazur”, zagospodarowaniu terenów zieleni wokół budynku i wykonaniu drogi dojazdowej do obiektu wraz z miejscami postojowymi. Inwestycja będzie polegać na wykonaniu prac rozbiórkowych starej instalacji sanitarnej i montażu nowej, wykonaniu nowych instalacji grzewczych, węzła cieplnego, instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nowych nawierzchni chodników, podjazdów, drogi dojazdowej i parkingów oraz zaprojektowaniu i wykonaniu nowych nasadzeń niskiej zieleni urządzonej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia i instalacji elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) będą świadczone usługi ekonomii społecznej,
tj. takie, które aktywizują zawodowo i społecznie osoby wykluczone, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej pod względem zawodowym, finansowym itp. W budynku zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. w zakresie świadczenia usług porządkowych i sprzątających, obsługi miejsc noclegowych, organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych a także gastronomii.

Z Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będą korzystać  animatorzy, streetworkerzy (pedagodzy ulicy), którzy w ramach umów zawartych z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku będą realizowali zadania w zakresie wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych z obszaru rewitalizacji
w Ełku.

Z budynku poddanemu rewitalizacji w ramach inwestycji będą korzystać mieszkańcy obszaru rewitalizacji Śródmieście, w tym obszaru Śródmieście-centrum, którzy będą uczestnikami otwartych imprez integrujących społeczność jak np. festyny rodzinne, dni dziecka, święta ulic.

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej jest jednym z ważniejszych elementów modelowej rewitalizacji, którą od lipca 2016 r. prowadzi Gmina Miasto Ełk w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. ECRS będzie nie tylko obiektem zrzeszającym organizacje pozarządowe
i liderów aktywizacji społecznej. Miejsce to stanie się „bijącym sercem” rewitalizacji, tj. działań mających na celu odnowę i ożywienie zabytkowej dzielnicy miasta – Śródmieścia oraz poprawy sytuacji życiowej, materialnej i zawodowej jego mieszkańców.  

Projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis.

 

Całkowita wartość projektu: 5 187 367,96 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2014-2020: 4 409 262,77 zł

Wkład własny Miasta Ełk: 778 105,19 zł

Inwestycja rozpocznie się w czerwcu 2017 roku, a jej zakończenie zaplanowano na wrzesień 2018 roku.