Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2016-2017

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 20 Kwietnia 2021
Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2016-2017

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2016-2017” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT"(bis).

 

W ramach projektu przewiduje się:

·         Zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;

·         Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy;

·         Zapewnienia pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia;

·         Wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz Strategii ZIT” (bis) Ełku.

Biuro jest wydzieloną jednostką w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Ełku podległą bezpośrednio Prezydentowi Ełku, który pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego i któremu została powierzona koordynacja działań zmierzających do wdrożenia Strategii ZIT. Biuro Związku ZIT MOF Ełk znajduje się przy ul. Małeckich 3 lok. 12.

Wartość projektu: 338 570.00 zł

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 287 784.50 zł