Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020

Autor: Patrycja Łapińska | Data: 20 Kwietnia 2021
Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020


Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT"(bis) Ełku poprzez:

• zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;

• zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, prawidłowego funkcjonowania sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy;

• zapewnienia pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia;

• wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014-2020 i Strategii ZIT” (bis) Ełku oraz programowania na okres po 2020 r. poprzez wsparcie procesu aktualizacji strategii ZIT.

Biuro jest wydzieloną jednostką w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Ełku podległą bezpośrednio Prezydentowi Ełku, który pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego i któremu została powierzona koordynacja działań zmierzających do wdrożenia Strategii Rozwoju Ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025 (Strategii ZIT).

Biuro Związku ZIT MOF Ełk znajduje się przy ul. Małeckich 3 lok. 12, tel. 87 73 26 184, e-mail: zit@um.elk.pl

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu: 351 897,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 299 112,45 zł