Nowa pespektywa finansowa 2014-2020 dla przedsiębiorców

Data: 19 Września 2020
Nowa pespektywa finansowa 2014-2020 dla przedsiębiorców

zd

Przedsiębiorcy z województwa warmińsko – mazurskiego w nowej perspektywie unijnej będą mogli liczyć ponownie na duże wsparcie. Wysoko punktowane będą projekty innowacyjne, opierające się o wdrożenie nowoczesnych, a nawet pilotażowych rozwiązań. Szczególny nacisk zostanie położony na projekty wykorzystujące wyniki prac badawczo – rozwojowych, współpracę przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi. Na unijną pomoc mogą również liczyć niewielkie, nowopowstałe firmy, które dopiero raczkują na regionalnym rynku.

Projekty beneficjentów z sektora MŚP będą mogły uzyskać dofinansowanie z trzech głównych źródeł: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Do rozdysponowania jest prawie 16 mld euro.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

W Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 aż sześć osi priorytetowych dotyczy dotacji na rzecz firm:

- Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

- Kadry dla gospodarki

- Cyfrowy region

- Efektywność energetyczna

- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

- Regionalny rynek pracy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program w całości dedykowany mikro -, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz firmom typu start – up. Dofinansowaniu będą podlegać projekty opierające się o opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i usług, współpracę z jednostkami badawczo – rozwojowymi, ulepszanie dotychczasowej działalności. PO IR przewiduje wdrożenie szeregu zwrotnych instrumentów finansowych w postaci pożyczek, funduszy kapitałowych, czy mechanizmów finansowania grupowego. W formie finansowania w dalszym ciągu dostępne będą zwrotne dotacje, lecz ich wykorzystanie będzie wyraźnie mniejsze niż poprzednim okresie programowania.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Z programu będą mogły skorzystać w głównej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się nowopowstałe firmy z innowacyjnym pomysłem działania. Fundusze pochodzące z PO PW umożliwią tego typu podmiotom rozwój pomysłu biznesowego i wsparcie w związku z rozwinięciem działalności. Podobnie jak poprzednie programy również i ten będzie wysoko premiował współpracę MŚP z instytucjami naukowymi oraz wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych.