Ogłoszenia

Autor: M.N/WE | Data publikacji: 25 Kwietnia 2024
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Autor: M.N/WE
Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie w kwocie 383 680,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2024 ze środków Funduszu Pracy”. O dofinansowanie może ubiegać się pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Miasta Ełku.

W roku 2024 podpisano porozumienie znak: PS-I.946.3.10.2024 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Ełk, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej kwocie 383 680,00 zł.

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Miasta Ełku może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1718, 1672, 2005). Otrzymane dofinansowanie jest pomocą publiczną stanowiącą pomoc de minimis.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, tel. 87 73 26 169.