(POST) Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2016-2023

Autor: M.Modzelewska | Data: 18 Czerwca 2019
(POST) Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2016-2023

Program POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego) to lokalna koncepcja oświatowa miasta oraz gmin powiatu ełckiego.

Podstawowym celem naszej lokalnej polityki oświatowej jest przygotowanie uczniów do dorosłego życia, aby umieli oni podjąć się spełnienia wielu ról społecznych, a sposób w jaki je będą realizować był zgodny z oczekiwaniami rodziców, uczniów oraz społeczności lokalnej.

Konferencja inaugurująca prace POST w mieście i powiecie ełckim miała miejsce w dniu 24 czerwca 2015r. Samorządy przy współudziale CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej) w Warszawie – podjęły prace związane z opracowaniem strategii oświatowej "Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego na lata 2016-2023".

Zaangażowanie się wielu osób, instytucji, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, mieszkańców Ełku i Powiatu Ełckiego w tworzenie POST, daje poczucie wysokiego priorytetu edukacji oraz uzasadnionej potrzeby dalszego rozwoju na rzecz wykształcenia młodego pokolenia, a także poprawy jakości życia mieszkańców. Główne założenia oraz harmonogram prac przedstawiono w trakcie wymienionej konferencji inaugurującej POST.

Pisanie strategii tylko zza urzędniczego biurka mijało się z celem. Dlatego, też stworzyliśmy przestrzeń do dyskusji o edukacji nie tylko w gronie dyrektorów i nauczycieli, ale również i mieszkańców. W toku prac nad tym WAŻNYM dokumentem w trakcie spotkań środowiskowych wszyscy zainteresowani rozwojem oświaty w mieście i powiecie ełckim mieli możliwość wypowiedzenia się, wyrażenia własnych spostrzeżeń, uwag i wniosków.


Cykl 11 spotkań środowiskowych: październik 2015 - grudzień 2015 był fazą dyskusji i krystalizacją interesów grupowych. W tej fazie przeprowadzono dyskusję społeczną – z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, która pozwoliła zidentyfikować najważniejsze oczekiwania społeczne w obszarze oświaty i zaplanować wynikające z nich cele strategiczne dla lokalnej oświaty.

Wyniki dyskusji społecznej zostały podsumowane podczas Lokalnego Forum Oświatowego w Łękuku k/Wydmin w dniach 15 i 16 lutego 2016r. Uczestnicy forum, przedstawiciele spotkań środowiskowych mieli za zadanie usystematyzować wszystkie oczekiwania zebrane na spotkaniach i w oparciu o te cele zbudować listę celów do wypracowania na kolejne lata.  
Zwieńczeniem całości działań było opracowanie projektu uchwały oraz skierowanie dokumentu do organu stanowiącego Gminy Miasta Ełku, zawierające cele strategiczne rozwoju lokalnej oświaty na lata 2016-2023. Wspomniana uchwała została przyjęta przez Radę Miasta Ełku w dniu 22 marca 2016r. NR XVI.174.16.

  W oparciu o przyjęte cele strategiczne stworzone zostały – z udziałem dyrektorów, rad pedagogicznych, rodziców i uczniów – szczegółowe plany działania na najbliższe lata.

Zadaniem na dzień dzisiejszy w tworzeniu naszej lokalnej polityki oświatowej jest opracowanie metod analiz i ocena kosztów prowadzonych działań. Zespół Prowadzący Projekt zostanie przygotowany do monitorowania planu działania.

 Ostateczną fazą opracowania lokalnej polityki oświatowej dla miasta Ełku 2016-2023 POST będzie przygotowanie i przyjęcie przez Radę Miasta Ełku uchwały: obejmującej cele, zadania do realizacji i sposobach ich osiągania w okresie od 2016-2023. Ten etap jest jeszcze przed nami.