Rekrutacja kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach projektu „Teraz czas na zmiany".

Data: 23 Września 2020
Rekrutacja kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach projektu „Teraz czas na zmiany".

Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

Do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów zostanie zrekrutowanych 10 osób, które wezmą udział:

1) w 5 dniowym treningu interpersonalnym;

2) w 6 sesjach treningowych zorganizowanych w Polsce i na Litwie;

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu z zakresu streetworkingu w ramach Transgranicznej Szkoły Streetworkerów muszą spełniać niżej wymienione wymagania:

- posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie preferowane na kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza lub pedagogika lub resocjalizacyjna lub pedagogika społeczna lub psychologia lub na kierunku animacji społecznej lub kulturalnej,

- posiadać doświadczenie lub praktykę w pracy z zakresu polityki społecznej,

- złożyć deklarację udziału w obowiązkowych bezpłatnych zajęciach w ramach Szkoły streetworkingu w okresie kwiecień 2017 – czerwiec 2017 w łącznym wymiarze około 184 godzin dydaktycznych, w tym w:

1) 5-dniowym wyjazdowym treningu interpersonalnym (transport, wyżywienie i noclegi zapewnia organizator),

2) 6 sesjach treningowych organizowanych w Polsce i na Litwie (3- w Ełku, 3-w Alytusie) (transport, wyżywienie i noclegi zapewnia organizator).

- złożyć deklarację udziału w inicjatywach podejmowanych w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”,

- posiadać doświadczenie w wolontariacie poświadczone referencjami,

- posługiwać się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat) do dnia 3 marca b.r. do godz. 15:30. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach  projektu „Teraz czas na zmiany”. Dokumenty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach rozmów rekrutacyjnych i testów osobowościowych.


Udział w Szkole streetworkingu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma na zakończenie certyfikat potwierdzający nabyte w ramach Szkoły Streetworkingu kompetencje.

 

Osoba do kontaktów: Emilia Pachucka – Koordynator projektu, tel. 87 732 61 21, e-mail:e.pachucka@um.elk.pl


Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miasta Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju, ul. Piłsudskiego 6.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania poniżej w załączniku:

http://www.elk.pl/files/multimedia/files/bc84036e77b7d25375c2250a28b88f19.pdf
http://www.elk.pl/files/multimedia/files/962653728ccbc8d2b055551ff2d8aba5.pdf

http://www.elk.pl/files/multimedia/files/7f8749781b0966f31217a10cfcd93cea.pdf

http://www.elk.pl/files/multimedia/files/c76dac698b1ade9b02be84f9d37802f2.pdf