Data: 18 Września 2020
100 tyś. zł na ochronę zabytków

Wyremontowana_kamienica_przy_ul.Armii_Krajowej_23

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami.To szansa na zdobycie pieniędzy np. na zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich niezbędnych do remontu zabytku.

Uprawnieni do składania ofert są właściciele bądź posiadacze zabytków wpisanych do rejestru oraz posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Uchwale Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r.

 Dotacja może być przyznana na:

  • przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych,
  • sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
  • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
  • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru,
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie wynosi 100 000 zł.

Oferty należy składać od 7 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87 (pok. 226), tel. 89 52 16 953.

Dokumenty do pobrania