Wspólne szkolenie pracowników socjalnych

Data: 19 Września 2020
Wspólne szkolenie pracowników socjalnych

Pracownicy socjalni z Ełku wymienili się doświadczeniami ze swojej pracy z pracownikami socjalnymi z Alytus i Varena.

 

W dniach 12-13 kwietnia 2017 r. w Alytus odbyło się pierwsze szkolenie pracowników socjalnych w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020.

 

Szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń, poznania problemów z jakimi w pracy zmagają się pracownicy socjalni na Litwie oraz podzielenia się dobrymi praktykami. Szkolenie odbędzie się także w Ełku i planowane jest na lipiec.

Pracownicy socjalni wezmą również udział w wizytach studyjnych.  Odwiedzą instytucje usług społecznych, spotkają się z organizacjami pozarządowymi, pedagogami ulicznymi oraz mieszkańcami miast. Planowane jest zorganizowanie wizyt studyjnych w czerwcu w Alytus, we wrześniu w Ełku i październiku w Varena.

Podczas szkoleń i wizyt studyjnych omówione zostaną wytyczne do opracowania Podręcznika dla pracowników socjalnych, który powstanie w ramach projektu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN

wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN

W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN

Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN

Wartość dofinansowania:  : 1 436 166,94 PLN (85%)

Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)