Pierwsze spotkanie parterów projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Data: 20 Września 2020
Pierwsze spotkanie parterów projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Dnia 12 kwietnia w Alytus na Litwie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu projektowego „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ełku, Alytus i Varena, miast realizujących projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020.

Podczas spotkania ustalono daty następnych spotkań partnerów. Zaplanowano także daty wszystkich wydarzeń planowanych do realizacji. Ponadto omówiono obowiązki poszczególnych partnerów i wyniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu.

Najbliższym wydarzeniem w ramach projektu będzie Festyn Dużych Rodzin, który odbędzie się w Ełku w Centrum Edukacji Ekologicznej 11 czerwca 2017 r.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN

wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN

W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN

Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN

Wartość dofinansowania:  : 1 436 166,94 PLN (85%)

Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)