II etap nowej plaży miejskiej ze wsparciem unijnym

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 22 Września 2020
II etap nowej plaży miejskiej ze wsparciem unijnym

Projekt będzie uzupełnieniem inwestycji dot. zagospodarowania cypla nad Jeziorem Ełckim na Osiedlu Jeziorna na potrzeby plaży miejskiej. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uzyskano na ten cel 3,3 mln zł.

Przedmiotem projektu pn. „Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II” jest uzupełnienie zagospodarowywania tego terenu o infrastrukturę, która umożliwi umiejętne zarządzanie walorami środowiskowymi jeziora i ochroni je przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów  i mieszkańców. W ramach II etapu przewiduje się m.in.:

  • budowę zespołu szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym,
  • stworzenie terenu przeznaczonego pod cele campingowe – caravaning (10 miejsc) wraz z dojazdem oraz przyłączami wodnymi i instalacją elektryczną,
  • budowę ciągów pieszych z oświetleniem, parkingu i dojazdu do niego przy ul. Św. Franciszka (85 miejsc postojowych), 2 parkingów rowerowych wzdłuż istniejącej promenady oraz dojazdu do slipowania,
  • budowę pomostów pływających oraz pomostu do cumowania z podczyszczeniem dna w obszarze jego basenu,
  • montaż deszczochronu w formie zadaszonej altany parkowej o konstrukcji drewnianej, małej architektury (kosze, ławki) i murków-siedzisk,
  • oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego zrealizowanego w I etapie.

Inwestycja będzie realizowana w okresie listopad 2017 r.- wrzesień 2018 r.

 

Tytuł projektu: Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II

Wartość ogółem: 4 910 856, 29 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3 918 265, 34 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 330 525, 54 zł