Czwarte spotkanie zespołu projektowego

Autor: Emilia Pachucka | Data: 22 Września 2020
Czwarte spotkanie zespołu projektowego

Dnia 8 września 2017 r. odbyło się czwarte spotkanie przedstawicieli Ełku i Alytusa realizujących projekt „Teraz czas na zmiany”, w ramach Programu Współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska.

Podczas spotkania omówiono działania zrealizowane od 1 stycznia 2017 r oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać zorganizowane w ramach projektu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Delegacja odwiedziła modernizowane podwórka przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, Gdańskiej 30-38 i ul. Gizewiusza 1, Gizewiusza 4-8 oraz przy ul. Wojska Polskiego 7-9.

Na spotkaniu omówiono zrealizowane od 1 stycznia 2017 r. działania zaplanowane do realizacji oraz przedstawiono plan przyszłych zadań, które mają zostać zorganizowane
w ramach projektu: działania animacyjne realizowane przez streetworkerów na modernizowanych podwórkach, przygotowanie publikacji oraz materiałów promujących projekt, organizacja konferencji podsumowującej projekt „Teraz czas na zmiany”.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt projektu: 3 140 402, 49 zł

  • Dofinansowanie: 2 669 342, 09 zł
  • Wkład własny Beneficjentów: 471 060, 40 zł