Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2019 r.

Autor: Andrzej Lemieszonek | Data: 20 Kwietnia 2021
Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2019 r.

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2019 r.” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT"(bis) Ełku.

 

W ramach projektu przewiduje się:

• zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;

• zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, prawidłowego funkcjonowania sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy;

• zapewnienia pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia;

• wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz Strategii ZIT” (bis) Ełku.

 

Biuro jest wydzieloną jednostką w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Ełku podległą Prezydentowi Ełku, który pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Związku ZIT MOF Ełk i któremu została powierzona koordynacja działań zmierzających do wdrożenia Strategii ZIT. Biuro Związku ZIT MOF Ełk znajduje się przy ul. Małeckich 3 lok. 12 (tel. 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl).

Okres realizacji projektu: 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

Wartość projektu: 147 400,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 125 290,00 zł