Konsultacje dotyczące przygotowanie kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Autor: Emilia Pachucka | Data: 27 Czerwca 2022
Konsultacje dotyczące przygotowanie kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku ogłasza konsultacje dotyczące przygotowania kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Celem konsultacji społecznych jest zidentyfikowanie miejsc na terenie miasta Ełku, w których występują problemy z parkowaniem, poznanie potrzeb i pomysłów mieszkańców miasta na usprawnienie parkowania w danym miejscu oraz zwiększenie dostępności miejsc parkingowych. Konsultacje społeczne są elementem prac nad opracowaniem kompleksowej polityki parkingowej miasta Ełku.

Konsultacje społeczne dotyczą Miasta Ełku i mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie 21 października – 31 grudnia 2019 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Forma pośrednia:

- Przekazanie opinii pocztą tradycyjną lub osobiście wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

- Przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji – przesłanie formularza konsultacyjnego na adres e-mail p.lapinska@um.elk.pl.

 Forma bezpośrednia:

-  Przekazanie opinii bezpośrednio podczas 10 spacerów badawczych.

Spacery badawcze odbędą się w dniach 23 października o godz. 13:30 spod budynku Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4), 24 października o godz. 12:00 i 16:00 spod budynku Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4) oraz 5,6,7 listopada 2019 r.

- Przekazanie opinii bezpośrednio podczas spotkania Open Space, które odbędzie się w grudniu 2019 r. Dokładana data, godzina i miejsce spotkania Open Space zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.

- Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju.

- Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja Łapińska, Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl.

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę osób, organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.

Z konsultacji społecznych sporządzony zostanie raport, który będzie częścią polityki parkingowej miasta Ełku. Dokument zostanie przekazany do Rady Miasta Ełku, upubliczniony w BIP i na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.


Projekt „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w kwocie 921 915,00 zł. Całkowita wartość projektu to 1 024 350,00 zł.


Zarządzenie Prezydenta Miasta:

Formularz konsultacji:
https://www.elk.pl/files/multimedia/files/d617a93fc1be052c3a2a0b95a6c4b3a2.doc

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”

https://www.elk.pl/files/multimedia/files/735fff195cd11ad602e1d550dc461019.doc