Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 12 Października 2017
Zadania zlecone ełckim NGO w 2017 roku
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. W 2017 r. Prezydent Miasta Ełku przyznał 218 dotacji o łącznej wartości 1 789 465 zł.

W 2017 roku Miasto Ełku przeprowadziło łącznie 28 konkursów, w ramach których złożono 272 oferty. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 255 ofert. Natomiast kryteria oceny merytorycznej spełniło 237 ofert.

Na podstawie przedstawionych ocen Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 218 dotacji o łącznej wartości 1 789 465 zł. Nie uwzględniając trybu pozakonkursowego (małe zlecenia).

Całkowita wartość zadań to 4 076 091 zł, w tym:

·       wkład własny podmiotów otrzymujących dotacje – 2 153 200 zł

(w tym finansowy 1 124 172 zł)

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.