Przebudowa ulicy Suwalskiej i ulicy Kolonia

Data publikacji: 21 Września 2016
Przebudowa ulicy Suwalskiej i ulicy Kolonia

Projekt „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” realizowany był w latach 2016-2017 w ramach Osi Priorytetowej 7 - "Infrastruktura transportowa", Działania 7.2 - "Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych", Poddziałania 7.2.3 - "Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku - ZIT bis" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań:
- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Suwalskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Ogrodową,
- budowa skrzyżowań skanalizowanych, - budowa wysp w miejscu przejść na pieszych,
- zastosowanie barier stalowych i ochronnych,
- budowa chodników na ul. Kolonia,
oraz wpłynęła na usprawnienie ruchu poprzez usuwanie niedoborów w przepustowości poprzez:
- budowę ścieżek rowerowych na obu ulicach,
- poprawę nawierzchni jezdni,
- przebudowę skrzyżowań (wyspy kanalizujące ruch, wydzielenie pasów ruchu do skrętu, poszerzenie pasów ruchu na ul. Kolonia).
Na obu ulicach zamontowane zostało oświetlenie LED-owe.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 18 849 577,44 zł
Wysokość dofinansowania: 12 319 775,89 zł w tym:
- współfinansowanie UE w kwocie: 10 834 882,83 zł
- współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 1 484 893,06 zł
Wkład własny miasta Ełku: 6 529 801,55 zł

materiał video: https://youtu.be/asJ8d6Lur44