Ogłoszenia

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełku – projekty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:  26 października 2018 r. – 23 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje o naborze, wraz z niezbędnymi załącznikami, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku (zakładka „ZIT MOF Ełk - Biuro Związku – Nabór wniosków) pod poniższym linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

Konkurs jest konkursem ogólnym, tzn. uczestnikami projektu mogą być osoby mieszkające na terenie obu gmin, spełniające wymogi określone w konkursie. Wsparcie mogą otrzymać wnioski na następujące typy projektów”:

·         TYP 1 - Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji

·         TYP 2  - Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

 

Pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów: 2 393 944,88 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: TYP 1 projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu − dla projektów OPS i PCPR oraz państwowych jednostek budżetowych, 95% − dla pozostałych podmiotów publicznych i niepublicznych. TYP 2 projektu: 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu; 85% państwowe jednostki budżetowe.

Informacje o konkursie:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4778/poddzialanie-1113-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-%E2%80%93-projekt-zit-elk-konkurs-zamkniety-nr-rpwm110103-iz00-28-00318