Ogłoszenia

Konkurs na projekty ułatwiające dostęp do usług społecznych

Związek ZIT MOF Ełku (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk:  11 marca – 4 kwietnia 2019 r.

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl .

Szczegółowe informacje o naborze: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP PROJEKTÓW 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy)

TYP PROEJKTÓW 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach,
w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)*.

*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 2 623 128,29 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 95% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA SPOTKANIU INFORMACYJNYM!!!

6 marca 2019 r. w Ełku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, na którym zostaną szczegółowo omówione zasady konkursu wraz ze wskazówkami nt. prawidłowego przygotowania niezbędnych dokumentów.  Informacje o spotkaniu dostępne są na stronie:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5259/spotkanie-informacyjne-%E2%80%93-poddzialanie-1125-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekt-zit-elk