Ogłoszenia

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 24 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 8.00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku,  przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Ełku w związku z przyjętym nowym system gospodarki odpadami i wysokością opłaty za odpady komunalne, która została przekazana do rozpatrzenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku.

5. Zakończenie obrad.