Ogłoszenia

Dyskusja publiczna nad wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Centrum”

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 8 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 zostanie przeprowadzona dyskusja przy użyciu środków komunikacji zdalnej.

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w dyskusji online proszone są o zgłoszenie się mailowo (j.wasilewski@um.elk.pl ) lub telefonicznie (87 732 62 31) w terminie od dnia 4 stycznia 2021 r. do 8 stycznia 2021 roku godz. 9.30 o udostępnienie linku do wideokonferencji.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu od 11 grudnia 2020 roku do 22 stycznia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 15.00 (poniedziałek - piątek) w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 732 62 31 i mailowo: j.wasilewski@um.elk.pl.

W siedzibie Urzędu Miasta Ełku można też zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, ponadto projekt planu miejscowego do wglądu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” pod linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/310/Miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego__E2_80_93_w_trakcie_realizacji/

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi do projektu planu należy wnieść do Prezydenta Miasta Ełku do dnia 5 lutego 2021 roku w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2020 poz 293 z późn. zm)."