Ogłoszenia

Autor: M.N.
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 4 maja 2021 roku (wtorek) o godzinie 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2021 r.
4. Informacja na temat planowanych i wykonanych działań ekologicznych na terenie miasta w roku 2021, ich kosztów oraz potrzeb w tym zakresie.
5. Wykonanie budżetu miasta za rok 2020.
6. Prezentacja i ocena stanu zadłużenia miasta , kosztów obsługi długu, możliwości redukcji zadłużenia lub dalszego zadłużania się w perspektywie WPF oraz bezpieczeństwa finansowego w tym zakresie.
7. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034.
8. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok.
9. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub  znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku.
10. Opinia Komisji do projektu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Ełku na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza.
11. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Projekt uchwały wniesiony przez Klub Radnych KO-L).
12. Opinia Komisji do projektu uchwały ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
13. Opinia Komisji do projektu uchwały ustalenia zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Miasta Ełku nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne (Projekt uchwały wniesiony przez Klub Radnych Polska 2050).
14. Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącym przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku (Projekt uchwały wniesiony przez radnych).
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku