Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką        Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). 4.   ...
Więcej
Numer alarmowy 998 przejmie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Autor: M.N.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że w dniach 10-17 maja 2021 r. na terenie województwa będą prowadzone prace przełączeniowe numeru alarmowego 998. Od 17 maja w województwie warmińsko-mazurskim numer 998 będzie obsługiwać Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Jest to kolejny etap, w który wkracza System Powiadamiania Ratunkowego.
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie petycji z dnia 18.02.2021 r. przeciwko zasypaniu zabytkowego tunelu prowadzącego do wąskotorówki w Ełku, opinia do projektu uchwały. 4. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Ełku w sprawie opłat za odpady komunalne. 5. Zakończenie obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.      Otwarcie posiedzenia. 2.      Przyjęcie porządku obrad. 3.      Inwestycje miejskie – stan realizacji. 4.      Stan dróg w mieście Ełku. Plany budowy i remontów. 5.      Drogi prywatne w mieście...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Funkcjonowanie Szkoły Sportowej i plany na rok szkolny 2021/2022. 4.    Funkcjonowanie Informacji Turystycznej w Ełku – usytuowanie lokalowe, dostępność materiałów informacyjnych i...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełk za rok 2020. 4.    Mieszkalnictwo komunalne - stan aktualny oraz plany na przyszłość. 5.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień,...
Więcej
Zielona Ławeczka – edycja 2021
Autor: M.N.
Konkurs grantowy skierowany jest do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy) z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki oraz stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Wystarczy zebrać co najmniej pięcioosobowy zespół sąsiedzki oraz wspólnie...
Więcej
Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie...
Więcej
Trwa nabór do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej
Autor: M.N.
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Nabor-do-sluzby-ZADZWON-tel-89-750-30-23.html lub pod...
Więcej
Dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku
W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. Studium. Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 31 marca 2021 roku o godz. 1 1 .00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z...
Więcej
Rozliczenie podatku dochodowego – informacja dla obywateli Ukrainy
Autor: M.N.
Urząd Skarbowy w Ełku w celu ułatwienia obywatelom Ukrainy dopełnienia obowiązku złożenia zeznania podatkowego o wysokości uzyskanych dochodów (poniesionej straty) w 2020 r. zamieszcza pakiet informacyjny w języku ukraińskim i polskim. W materiałach tych znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące zeznań podatkowych. Szczegóły znajdują się pod linkami: UA:...
Więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Kościuszki”
Autor: Sylwia Dobrzyń
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18 marca 2021 roku do 19 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 15.00, pokoje 232 i 233. Informacje udzielane są także telefonicznie i mailowo: tel. 87 7326259, e-mail:...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Informacja na temat zasobów mieszkaniowych Gminy Miasto Ełk, potrzeby oraz koszty administrowania. 4.    Prezentacja działalności MZK Sp. z o.o. w Ełku za rok 2020 – propozycje działań prowadzących do...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Problem ze smogiem w mieście Ełku. 4.    Inwestycje miejskie - stan realizacji. 5.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Miejskiego Przedszkola Bajka w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką Oświatową        Samorządu Terytorialnego (POST). 4.    Sytuacja oświatowa w...
Więcej
Zalecenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
RDOŚ zaleca, aby mieszkańcy zwiększyli opiekę nad zwierzętami gospodarskimi i psami, zabezpieczyli pojemniki na odpady przed dostępem dzikich zwierząt oraz nie wyrzucali odpadów w pobliżu zabudowań. Dokumenty dodatkowe: Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami Publikacja "Po sąsiedzku z wilkami"
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o stanie organizacyjnym i finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 4. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa majątku zarządzanego przez MOSiR. 5. Kalendarz imprez i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i turystycznych na 2021 rok – cele oraz budżety...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Podsumowanie pracy Straży Miejskiej w Ełku za 2020 rok - wyzwania oraz plany rozwojowe na kolejne lata. 4.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Ełku oraz 3 – letniego Programu Wspierania...
Więcej