Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 31 maja 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2020 rok. Opinia na temat wykonania budżetu miasta za 2020 rok w związku z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta – podjęcie uchwały.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku