Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodaorwania przestrzennego zwanego "Ełk- Bema"
W dniu 26 maja 2021 roku, Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XXX.304.2021, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk- Bema" oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk- Bema” jest między innymi ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych kwartałów oraz ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wnioski do wyżej wymienionej uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 30 czerwca 2021 roku, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19–300 Ełk, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e- mail: um@um.elk.pl, a także na adres skrzynki podawczej ePUAP: /umelk/SkrytkaESP.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2021 poz 741 z późn. zm), a także przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji oraz bezpośrednio pod linkiem.

Wzór wniosku do planu miejscowego do pobrania