Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034.

4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 r.

5.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk.

6.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku.

7.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2021/2022.

8.    Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu za 2020 rok.

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku