Ogłoszenia

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełku do roku 2030
Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełku do roku 2030.

Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełku do roku 2030 jest dokumentem o charakterze ponadlokalnym (wspólną strategią Gminy Miasta Ełk i Gminy Ełk), stworzonym dla lepszego planowania i zarządzania strategicznego, w tym stosowania w praktyce zasad zintegrowanego podejścia oraz działania w partnerstwie. Buduje silniejsze powiązania miejsko-wiejskie na bazie lokalnych zasobów, wspierając jednocześnie odbudowę lokalnej gospodarki z kryzysu epidemicznego oraz realizację celów UE.

Celem konsultacji społecznych było zbadanie opinii społecznej na temat projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełku do roku 2030. Konsultacje społeczne dotyczyły Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, obejmującego Gminę Miasto Ełk i Gminę Ełk. Konsultacje były skierowane w szczególności do mieszkańców MOF Ełku, sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, w lokalu nr 12 przy ul. Małeckich 3, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl.

Raport z konsultacji społecznych dostępny jest na stronie:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10040/7819/Konsultacje_spoleczne_projektu_Strategii_Rozwoju_Osrodka_Subregionalnego_Elk_do_roku_2030/