Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk- Dobrzańskiego"
Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Dobrzańskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 września 2021 roku do 20 października 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 15.00, pokoje 232, 233. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 259 i mailowo: a.brylowska@um.elk.pl.

Projekt planu miejscowego jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” oraz pod linkiem.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:

  • 13 października 2021 roku o godz. 9.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2021 roku.

Wzór uwagi do miejscowego planu do pobrania