Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 27 września 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2034.

4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 rok.

5.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

6.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Obwodnica północna IV”.

7.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

8.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku za I półrocze 2021 r.

9.    Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2030.

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

11.  Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku