Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 listopada 2021 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021-2032.

4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2021 r.

5.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

8.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych.

9.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Dobrzańskiego”.

10.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Słowackiego”.

11.  Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.

12.  Sprawy różne i wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku