Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk- Szkolna"
Autor: Sylwia Dobrzyń
W dniu 22 czerwca 2022 roku, Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XLIV.443.2022, w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk- Szkolna" oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Obszar opracowania od południa graniczy z rzeką Ełk, od północy z ulicą Kościuszki, od wschodu z linią kolejową i terenami PGE Dystrybucja S.A. i PSG sp. z o.o. przy ul. Sportowej, a od zachodu z ul. Stary Rynek. Zakres obszaru objętego przedmiotowym przystąpieniem dostępny jest pod adresem: https://melk.e-mapa.net/?przystapienie=5997

Celem przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest między innymi:

  • przeznaczenie terenów pod realizację celu publicznego jakim jest budowa gminnej drogi publicznej – ul. Norwida,

  • ustalenie przeznaczenia terenów z zachowaniem ładu przestrzennego.

Wnioski do wyżej wymienionej uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 27 lipca 2022 roku, w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19–300 Ełk, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e- mail: um@um.elk.pl, a także na adres skrzynki podawczej ePUAP: /umelk/SkrytkaESP.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego- w trakcie realizacji oraz bezpośrednio pod linkiem.