Ogłoszenia

Autor: V.Y
Wykaz nieruchomości do wynajmu
Autor: V.Y
Prezydent Miasta Ełku, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 20 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r., wywieszono na tablicy wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Według poniższego zestawienia:


 1. Lokal przeznaczony jest do najmu w drodze bezprzetargowej na okres oznaczony do 3 lat.
 2. Opis lokalu: lokal użytkowy znajduje się w suterenie.
 3. Przeznaczenie lokalu: lokal usługowo-biurowy na prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane.
 4. Przedmiotowy lokal użytkowy jest wyłączony ze sprzedaży.
 5. Wysokość opłat z tytułu najmu: do stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23% plus pozostałe składniki dotyczące opłat eksploatacyjnych.
 6. Termin wnoszenia opłat: do 10. dnia każdego miesiąca.
 7. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji zgodnie z zarządzeniem nr 1237.2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących zasób Miasta Ełku.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: nie dotyczy
 9. Sposób i termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy
 10. Cena nieruchomości: nie dotyczy
 11. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku w pokoju 242, bądź telefonicznie pod numerem 877 326 170, 877 326 242, 877 326 221.

Link do ogłoszenia: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/297/Nieruchomosci_przeznaczone_do_najmu/