Ogłoszenia

Autor: V.Y
Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2023 roku”
Autor: V.Y

1. Przedmiot konsultacji społecznych.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2023 roku”.

2. Organizacja procesu konsultacji społecznych.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 uchwały XXI.206.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia
2020 r. w sprawie konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ełku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami z nimi zrównanymi Prezydent Miasta Ełku zarządzeniem nr 1287.2023 z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych (zwanym dalej zarządzeniem) ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w ww. przedmiocie – zarządzenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z zarządzeniem konsultacje rozpoczęły się z dniem 9 lutego 2023 r., a zakończyły 16 lutego 2023 r. Ogłoszenie i materiały związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dostępne były:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku w zakładce: „Strategie, raporty, opracowania → Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku” – załącznik nr 2 do niniejszego raportu,
  2. na portalu miasta Ełku pod adresem https://www.elk.pl/ogloszenia - załącznik nr 3 do niniejszego raportu,
  3. wyłożone do wglądu w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, ul. Marszałka
    J. Piłsudskiego 4, pok. nr 244.

3. Przebieg konsultacji społecznych.
Uwagi, opinie, wnioski i rekomendacje można było zgłaszać poprzez przesłanie wypełnionego
i podpisanego formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do w/w zarządzenia za pomocą następujących pośrednich i bezpośrednich form konsultacji społecznych:

1) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4; pok. Nr 02,

2) pocztą elektroniczną na adres: um@um.elk.pl (skan formularza konsultacyjnego) lub pisma ogólnego składanego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Ełk na adres ESP: /umelk/SkrytkaESP, innych ogólnodostępnych narzędzi teleinformatycznych wykorzystujących podpis profilem zaufanym lub podpis kwalifikowany,

3) przekazując uwagi podczas dyżuru konsultacyjnego w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk - pok. nr 244, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Ełku, w czasie trwania konsultacji.

W trakcie trwania konsultacji wpłynęła w dniu 16 lutego 2023 r. drogą elektroniczną opinia osoby fizycznej do przedmiotowego projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2023 roku” – wypełniony formularz konsultacyjny stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia w konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miasta Ełku, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.

Mając powyższe na uwadze przedstawiona opinia nie została uwzględniona.

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na liczbę organizacji i podmiotów w nich uczestniczących (§ 5 ust. 5 zarządzenia).

Załączniki:

1) zarządzenie nr 1287.2023 z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych,

2) potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia w BIP- ie,

3) potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia na portalu miasta Ełk,

4) formularz konsultacyjny uwzględniający przepisy o ochronie danych osobowych.

Załączniki oraz więcej informacji na:  https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10069/Program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_oraz_zapobiegania_bezdomnosci_zwierzat/