Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełk-u. na 2023 rok.
 4. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
 5. Opinia komisji do projektu uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku.
 6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 7. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk-Kajki V".
 8. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie wymagań dla przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ciekłe na terenie Gminy Miasta Ełku.
 9. Opinia komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2023 r."
 10. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku