Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk- Sikorskiego, Gdańska"
Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 lipca 2021 roku do 20 sieprnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju 232. Informacje udzielane są telefonicznie: (87) 73 26 153 i mailowo: um@um.elk.pl.

Projekt planu miejscowego jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” oraz pod linkiem.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się:

  • 10 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2021 roku.

Wzór uwagi do miejscowego planu do pobrania