Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 06 Listopada 2020

Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne w roku 2021

06 Listopada 2020, Autor: P. B.

Do końca listopada w Urzędzie Miasta można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2021. Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

Stypendia przyznawane są w jednej z następujących dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.

Stypendium może otrzymać osoba, która:

  • działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku,
  • podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny,
  • brała udział (stosownie do swego poziomu edukacji) w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki,
  • zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej,
  • cechuje się nienaganną postawą.
Pod uwagę brany jest dorobek twórczy i artystyczny, który obejmuje trzy ostatnie lata twórczości. W roku 2020 stypendia przyznano 13 osobom, na łączną kwotę 48 tys. zł.

Ważne informacje dla kandydatów na stypendystów:
  • istnieje obowiązek złożenia rekomendacji, którą wystawia wnioskodawcy osoba o znaczącym dorobku w dziedzinie kultury i sztuki,
  • wzór wniosku o przyznanie stypendium wymaga m.in. szczegółowego opisu programu stypendialnego (min. 1500 znaków), co umożliwi weryfikację zasadności finansowego wsparcia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania stypendiów artystycznych oraz wzory wniosków można uzyskać w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku pod nr tel. 87 732 62 74 lub na stronie: 
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/144/Stypendia_artystyczne_Prezydenta_Miasta_Elku/