Aktualności

Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 05 Maja 2021

Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 829/125, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. Michała Kajki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod tereny zielone i rekreacyjne oraz rolnicze

Prezydent Miasta Ełku,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 oraz z 2021 r. poz 11 i 234),
podaje do publicznej wiadomości,
że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 5 maja do 26 maja 2021 r., wywieszo­no na tablicy wykaz części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, według poniższego zestawienia:
 
1. Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Michała Kajki
2. Oznaczenie nieruchomości
(obręb - numer działki) 1 – 829/125
3. Numer księgi wieczystej
 OL1E/00012943/2
4. Powierzchnia nieruchomości
0,8477 ha
5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy
0,0400 ha
6. Oznaczenie w ewidencji gruntów
dr – drogi
7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
8.Opis nieruchomości
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą.
9.Cel dzierżawy, wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego
  1. Tereny zielone i rekreacyjne (0,0050 ha) oraz tereny rolnicze (0,0350 ha)
  2. Istnieje możliwość ogrodzenia terenu dzierżawy siatką na słupkach stalowych, postawienia na dzierżawionym terenie obiektu gospodarczego o powierzchni nieprzekraczającej 10 m2, niezwiązanego trwale z gruntem, zrealizowanego w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.
  3. Stawka wywoławcza rocznej opłaty dzierżawnej wynosi 310,00 zł netto, w tym 155,00 zł netto za grunt przeznaczony na cele zielone i rekreacyjne oraz 155,00 zł netto za grunt przeznaczony na cele rolnicze.
  4. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego za grunt przeznaczony na cele zielone i rekreacyjne zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy. Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona od podatku VAT.
  5. Czynsz dzierżawny płatny kwartalnie z góry w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Uchybienie terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
​10. Okres dzierżawy
Nieoznaczony
11. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego, który może być waloryzowany w odstępach nie częstszych niż trzy lata, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczonym łącznie od daty ostatniej podwyżki.
12. Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
 
Z up. PREZYDENTA
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta